Applikationer

Vad kan KNX göra i min fastighet eller villa?

Olika fastigheter har olika funktionsbehov. Ibland löser man avancerade belysningslösningar och ibland ett larm.

Här är några exempel på vad KNX kan göra:

Belysningsstyrning

Solavskärmning

Klimatstyrning

Larmhantering

Tidgivning

Logikfunktioner

 

Här tittar vi närmare på några av funktionerna KNX klarar:

Belysning är den vanligaste ”funktionen” i fastighet som man vill styra. Det är även ett område där man kan spara mycket energi genom enkla åtgärder såsom konstantljusreglering, närvarostyrning, behovsanpassning etc. I bostäder och t.ex. restauranger utgör belysningen i många fall en del av inredningen och används till att skapa trivsamma miljöer. I dessa fall krävs ofta någon form av ljusreglering för att kunna skapa och återkalla s.k. scenarion.

väderstationMotordrivna markiser, rulljalusier och persienner ger förutom komfort även stora energibesparingar i form av minskat kyl- och ventilationsbehov. Ett styrsystem för solskyddsinstallationer ska vara flexibelt och anpassningsbart både före och efter installationen. Att integrera ett system för solavskärmning med KNX ger stor flexibilitet och driftsäkerhet samt att det ger ytterligare fördelar genom möjligheten att vid behov utnyttja information från övriga anläggningsdelar såsom ventilation, belysning, säkerhet. Markisen i ett rum kan exempelvis återgå till automatisk drift när rummet lämnas tomt genom att utnyttja information från belysningens närvarodetektor, samtliga markiser rullas in vid händelse av brand eller inbrott mm.

Värme, kyla och ventilation är områden som har en lång tradition av automatisk styrning, bl.a. beroende på myndigheternas krav på inomhusmiljö samt dess direkta relation till energikostnaderna. Styrning av inomhusklimat kräver integration mellan delsystemen för att de inte ska motverka varandra vilket ställer stora krav på reglersystemet. De flesta system som funnits tillgängliga inom detta område har varit fabrikantspecifika varför fastighetsägaren på gott och ont hamnat i beroendeställning till en eller ett fåtal större leverantörer. Genom att använda öppna system skapas en bättre konkurrenssituation mellan leverantörerna samtidigt som nya fördelar skapas genom integration av olika installationsområden. Det finns ett stort urval av KNX-kompatibla produkter för klimatstyrning vilket gör det enkelt att integrera exempelvis värmestyrning och samtidigt erhålla en enhetlig design på rumsmonterade apparater. Genom att integrera systemen kan en närvarodetektor för belysningen även ge order till ventilationssystemet att öka luftomsättningen samtidigt som rumstemperaturen höjs.

Säkerhetssystem installeras normalt i alla typer av fastigheter och är ett mycket intressant område för integration då systemen kan tillhandahålla mycket information. Brand- och inbrottslarmsystem är i många byggnader reglerade av krav från myndigheter och/eller försäkringsbolag vilket påverkar utförandet. Genom att låta säkerhetssystemen kommunicera med övriga anläggningsdelar och tvärtom kan de tekniska installationerna utnyttjas och fungera optimalt med betydligt lägre mängd produkter, ledningar och arbetsinsatser. På grund av säkerhetsaspekterna i dessa system är det ett område som inte tillåter fullständig integration och kan därför betraktas som en svag marknad för såväl KNX som övriga system som bygger på öppen kommunikationsarkitektur.

Svagheten ligger inte i tekniken i sig. Det går utmärkt att utföra såväl brand- som inbrottslarmssystem med KNX med mycket goda resultat, men ansvarsområdet för säkerhetssystem i större fastigheter bör och ska vara definierbart och tydligt.

Tidgivning kan du med fördel integrera i ett KNX-system. Använd din kabelstruktur och använd KNX-anpassade sekundärur, vilket ger stora installationsfördelar. Vi arbetar med bl.a. Theben när det gäller sekundärur för KNX. När det gäller logikfunktioner så får du nästan det på köpet med KNX. Alla apparater har blivit mycket smartare med åren och krävs extra mycket logiska funktioner kan man behöva s.k. logikmoduler.

Det här vara bara några exempel på vad KNX kan åstadkomma, kontakta oss om du vill veta mer.